EkumenickýŽalmy119

Žalmy

1 Blaho­slavení, čo žijú bez­úhon­ne a správajú sa podľa Hos­podinov­ho zákona.
2 Blaho­slavení, čo sa pri­dŕžajú jeho pri­kázaní a hľadajú ho celým srd­com,
3 čo ne­páchajú ne­právosť, ale chodia po jeho ces­tách.
4 Vy­dal si svoje roz­kazy, aby sa dô­sled­ne do­držiavali.
5 Kiež sú moje ces­ty pev­ne za­merané, aby som za­choval tvoje ustanovenia!
6 Vtedy sa nezahan­bím, keď budem brať ohľad na všet­ky tvoje pri­kázania.
7 Z úprimného srd­ca ti budem ďakovať, keď sa na­učím tvoje spravod­livé pred­pisy.
8 Tvoje ustanovenia chcem za­chovávať, len ma ni­kdy ne­opusť! (bét)
9 Ako si mladý človek za­chová čis­totu? Keď sa bude držať tvoj­ho slova.
10 Celým srd­com som ťa hľadal; nedopusť, aby som od­bočil od tvojich príkazov!
11 V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe neh­rešil.
12 Velebený buď, Hos­podin! Na­uč ma svoje ustanovenia!
13 Svojimi perami vy­menúvam všet­ky výroky tvojich úst.
14 Život podľa tvojich pri­kázaní ma teší viac než všet­ko bohat­stvo.
15 O tvojich roz­kazoch roz­jímam, chcem mať na zreteli tvoje chod­níky.
16 V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slovo nezabúdam. (gimel)
17 Rob dob­re svoj­mu sluhovi, aby som žil a za­chovával som tvoje slovo!
18 Ot­vor mi oči, aby som videl divy tvoj­ho zákona!
19 Som len hosť na zemi, ne­skrývaj predo mnou svoje príkazy!
20 Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi pred­pis­mi.
21 Pyšných kar­háš; pre­kliati sú tí, čo od­bočujú od tvojich príkazov.
22 Zbav ma hany a opo­vr­hnutia, lebo sa pri­dŕžam tvojich pri­kázaní.
23 Hoci kniežatá za­sadajú a do­hovárajú sa proti mne, tvoj sluha pre­mýšľa o tvojich pred­pisoch.
24 Tvoje roz­hod­nutia sú mi po­tešením, sú mojimi rad­cami. (dálet)
25 Do prachu je sties­nená moja duša; obživ ma podľa svoj­ho slova.
26 Vy­rozp­rával som ti o svojich ces­tách — od­povedal si mi. Na­uč ma svoje ustanovenia.
27 Daj mi po­chopiť ces­tu tvojich príkazov, aby som pre­mýšľal o tvojich pred­iv­ných skut­koch.
28 Duša mi sl­zí od žiaľu, po­z­dvih­ni ma svojím slovom.
29 Od­vráť ma od klam­livej ces­ty, z milosti daruj mi svoj zákon.
30 Zvolil som si ces­tu prav­dy, tvoje práv­ne pred­pisy mám pred sebou.
31 Držím sa tvojich roz­hod­nutí, nedovoľ ma za­han­biť, Hos­podin!
32 Budem bežať ces­tou tvojich príkazov, lebo si mi srd­ce po­sil­nil. (hé)
33 Ukáž mi, Hos­podin, ces­tu svojich ustanovení, dô­sled­ne sa jej budem pri­dŕžať.
34 Daj mi po­chopiť svoj zákon, aby som sa ho pri­dŕžal a za­chovával ho celým srd­com.
35 Voď ma ces­tou svojich pri­kázaní, lebo v tom mám záľubu.
36 Na­kloň moje srd­ce k tvojim roz­hod­nutiam, nie k ziskuchtivosti.
37 Od­vráť moje oči, aby nehľadeli na már­nosť, obživ ma na svojej ces­te.
38 Splň svoj­mu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou.
39 Od­vráť odo mňa po­tupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje roz­hod­nutia sú dob­ré.
40 Po tvojich roz­kazoch túžim, obživ ma svojou spravod­livosťou. (váv)
41 Kiež tvoja milosť, Hos­podin, zo­stúpi na mňa, i tvoja spása, ako si po­vedal,
42 aby som od­povedal tomu, kto ma po­tupuje, lebo dôverujem tvoj­mu slovu.
43 Neber mi ni­kdy z úst slovo prav­dy, lebo čakám na tvoje roz­hod­nutie.
44 Ustavične chcem pl­niť tvoj zákon, naveky, navždy.
45 Budem si chodiť sem a ta, lebo dbám na tvoje roz­kazy.
46 Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich roz­hod­nutiach a nebudem sa han­biť.
47 Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si za­miloval.
48 Vy­stieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si za­miloval, a budem roz­jímať o tvojich ustanoveniach. (zajin)
49 Pamätaj na slovo, ktoré si dal svoj­mu sluhovi, v ňom si mi dal nádej.
50 V mojom po­korení mi je útechou, že tvoja reč ma obživí.
51 Pyšní sa mi náram­ne po­smievajú, no ja sa od tvoj­ho zákona ne­od­chýlim.
52 Roz­pomínam sa, Hos­podin, na tvoje od­veké roz­hod­nutia a teším sa.
53 Roz­horčil som sa nad bez­božník­mi, ktorí opúšťajú tvoj zákon.
54 Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom.
55 V noci spomínam na tvoje meno, Hos­podin, chcem za­chovávať tvoj zákon.
56 To je môj údel, lebo sa pri­dŕžam tvojich roz­kazov. (chét)
57 Po­vedal som, Hos­podin, mojím údelom je za­chovávať tvoje slová.
58 Celým srd­com hľadám tvoju priazeň, podľa svoj­ho sľubu sa zmiluj nado mnou.
59 Pre­mýšľam o svojich ces­tách, chcem kráčať podľa tvojich na­pomenutí.
60 Ponáhľam sa a ne­otáľam za­chovávať tvoje príkazy.
61 Po­v­razy bez­božných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam.
62 O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravod­livé roz­hod­nutia.
63 Som druhom všet­kých, čo sa ťa boja a pl­nia tvoje roz­kazy.
64 Hos­podin, pl­ná je zem tvoj­ho milo­sr­den­stva; na­uč ma svoje ustanovenia! (tét)
65 Pre­ukázal si dob­ro svoj­mu služob­níkovi, Hos­podin, podľa svoj­ho slova.
66 Uč ma dob­rote, múd­ros­ti a po­znaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom.
67 Kým som nebol po­korený, blúdil som; teraz však za­chovávam tvoju reč.
68 Ty si dob­rý a pre­ukazuješ dob­ro, na­uč ma svoje ustanovenia.
69 Pyšní ma ne­právom ob­viňujú, ja sa však celým srd­com pri­dŕžam tvojich roz­kazov.
70 Ich srd­ce je necit­livé ako sad­lo, ja však mám záľubu v tvojom zákone.
71 Bolo to dob­re, že som bol po­korený, aby som sa na­učil tvoje pred­pisy.
72 Zákon tvojich úst je mi vzác­nejší než tisíce v zlate a strieb­re. (jod)
73 Tvoje ruky ma utvorili a upev­nili, po­môž mi po­chopiť a na­učiť sa tvoje príkazy.
74 Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a po­tešia sa, pre­tože čakám na tvoje slovo.
75 Viem, Hos­podin, že tvoje roz­hod­nutia sú spravod­livé, právom si ma po­koril.
76 Kiež ma po­teší tvoja milosť, ako si sľúbil svoj­mu služob­níkovi.
77 Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím po­tešením.
78 Kiež sú za­han­bení pyšní, že mi bez­dôvod­ne kriv­dili; ja však roz­jímam o tvojich roz­kazoch.
79 Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje roz­hod­nutia po­znajú.
80 Kiež je moje srd­ce bez­úhon­né podľa tvojich pred­pisov, aby som nebol za­han­bený. (kaf)
81 Duša mi prah­ne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo.
82 Oči mi prah­nú po tvojej reči, keď sa pýtam: Kedy ma po­tešíš?
83 Hoci som ako mech v dyme, nezabúdam na tvoje ustanovenia.
84 Koľko dní os­táva tvoj­mu služob­níkovi? Kedy od­súdiš tých, čo ma prena­sledujú?
85 Pyšní mi pri­chys­tali jamy — tí, čo nežijú podľa tvoj­ho zákona.
86 Všet­ky tvoje príkazy sú spoľah­livé. Po­môž mi! Bez príčiny ma prena­sledujú.
87 Tak­mer by ma boli od­stránili zo zeme; ja som však ne­opus­til tvoje roz­kazy.
88 Podľa svojej milos­ti ma obživ, aby som za­chovával pri­kázania tvojich úst. (lámed)
89 Hos­podin, naveky pev­ne stojí v nebesiach tvoje slovo.
90 Z pokolenia na po­kolenie tr­vá tvoja ver­nosť; zem si upev­nil a stojí.
91 Všet­ko stojí do­dnes podľa tvojich pred­pisov a všet­ko ti slúži.
92 Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som za­hynul vo svojom po­korení.
93 Ni­kdy nezabud­nem na tvoje roz­kazy, lebo nimi si ma obživil.
94 Tvoj som, za­chráň ma, lebo skúmam tvoje roz­kazy.
95 Strieh­nu na mňa bez­božní, aby ma za­hubili; no ja si všímam tvoje na­pomenutia.
96 Videl som, že každá do­konalosť má medze, tvoj príkaz je však bez medzí. (mém)
97 Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom roz­jímam.
98 Tvoje príkazy ma robia múd­rejším, než sú moji ne­priatelia, lebo sú moje naveky.
99 Múd­rejší som než všet­ci moji učitelia, lebo roz­jímam o tvojich pri­kázaniach.
100 Som roz­vážnejší než star­ci, lebo pl­ním tvoje roz­kazy.
101 Pred každým krivolakým chod­níkom zdržiavam svoje nohy, aby som za­chovával tvoje slovo.
102 Od tvojich roz­hod­nutí sa ne­od­chyľujem, lebo ty ma poúčaš.
103 Akú slad­kú chuť má tvoja reč, mojim ús­tam je sladšia ako med.
104 Tvoje roz­kazy ma robia múd­rejším, pre­to nenávidím každý chod­ník lži. (nún)
105 Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svet­lom môj­mu chod­níku.
106 Pri­sahal som a chcem to do­držať, že za­chovám tvoje spravod­livé roz­hod­nutia.
107 Hos­podin, som príliš po­korený, obživ ma podľa svoj­ho slova.
108 Hos­podin, kiež sú ti milé obety mojich úst; na­uč ma svoje pred­pisy.
109 Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam.
110 Bez­božníci mi pri­chys­tali osíd­lo, od tvojich roz­kazov sa však ne­od­chyľujem.
111 Tvoje príkazy sú mi dedičs­tvom naveky, lebo mi po­tešujú srd­ce.
112 V srdci som sa roz­hodol pl­niť tvoje ustanovenia navždy, až do kon­ca. (sámek)
113 Nenávidím neroz­hod­ných, ale tvoj zákon milujem.
114 Ty si moja ochrana a záštita, na tvoje slovo čakám.
115 Vzdiaľte sa odo mňa, zlost­níci, chcem sa pri­dŕžať príkazov svoj­ho Boha.
116 Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahan­bi ma v mojej nádeji.
117 Pod­poruj ma a budem za­chránený, ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia.
118 Za­vr­huješ všet­kých, čo sa vzďaľujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé.
119 Všet­kých bez­božníkov zeme od­straňuješ ako tros­ku, pre­to milujem tvoje pri­kázania.
120 Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. (ajin)
121 Konám podľa práva a spravod­livos­ti, ne­vydaj ma mojim utláčateľom.
122 Za­bez­peč blaho svoj­ho služob­níka, aby ma pyšní ne­ut­láčali!
123 Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravod­livej reči.
124 Nalož so svojím služob­níkom podľa svojej milos­ti, na­uč ma svoje ustanovenia.
125 Som tvojím služob­níkom, urob ma chápavým, aby som po­znal tvoje pri­kázania.
126 Hos­podin, je čas za­siah­nuť, tvoj zákon sa porušuje.
127 Milujem tvoje pri­kázania viac ako zlato, viac ako rýdze zlato.
128 Všet­ky tvoje roz­kazy po­kladám za správ­ne, nenávidím každý chod­ník lži. (pé)
129 Tvoje príkazy sú ob­divuhod­né, pre­to ich moja duša za­chováva.
130 Vý­klad tvojich slov os­vecuje, ne­skúsených robí roz­um­nými.
131 Dych­tivo ot­váram ús­ta, lebo túžim po tvojich pri­kázaniach.
132 Ob­ráť sa ku mne, zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno.
133 Upev­ni moje kroky svojím výrokom, nedovoľ, aby ma ov­lád­la nejaká ne­právosť.
134 Vy­kúp ma z útlaku ľudí, aby som do­držal tvoje roz­kazy.
135 Roz­jas­ni svoju tvár nad svojím služob­níkom, na­uč ma svoje ustanovenia.
136 Moje oči ronia prúdy sĺz, lebo tvoj zákon sa nedod­ržiava. (cádé)
137 Spravod­livý si, Hos­podin, tvoje roz­hod­nutia sú správ­ne.
138 Roz­kázal si, aby tvoje príkazy boli spravod­livé a cel­kom spoľah­livé.
139 Hor­lenie za teba ma stravuje, moji protiv­níci za­bud­li na tvoje slová.
140 Tvoja reč je rýdza, tvoj služob­ník ju miluje.
141 Som malý a opo­vr­hnutý, no na tvoje roz­kazy nezabúdam.
142 Tvoja spravod­livosť je spravod­livosť večná, tvoj zákon je prav­da.
143 Súženie a úz­kosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi po­tešením.
144 Spravod­livosť tvojich príkazov je večná, urob ma chápavým, aby som žil. (kóf)
145 Z celého srd­ca volám, od­povedz mi, Hos­podin, budem sa pri­dŕžať tvojich ustanovení.
146 K tebe volám, za­chráň ma, chcem pl­niť tvoje príkazy.
147 Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám.
148 Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a pre­mýšľam o tom, čo si po­vedal.
149 Vo svojej milos­ti ma vy­počuj, Hos­podin, za­chovaj mi život podľa svoj­ho práva!
150 Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za pod­losťou, vzďaľujú sa od tvoj­ho zákona.
151 Ty, Hos­podin, si blíz­ko, všet­ky tvoje pred­pisy sú prav­da.
152 Dáv­no viem z tvojich pri­kázaní, že si ich ustanovil naveky. (réš)
153 Po­zri na moje po­korenie a vy­trh­ni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon.
154 Roz­súď môj spor a za­staň sa ma, za­chovaj ma pri živote, ako si po­vedal.
155 Spása je ďaleko od bez­božníkov, lebo sa nezau­jímajú o tvoje ustanovenia.
156 Tvoje zľutovanie, Hos­podin, je veľké, obživ ma podľa svojich roz­hod­nutí.
157 Mnoho je tých, čo ma prena­sledujú a sužujú, ale od tvojich príkazov sa ne­od­chýlim.
158 S odporom hľadím na od­pad­líkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.
159 Vidíš, že milujem tvoje roz­kazy, Hos­podin, podľa svoj­ho milo­sr­den­stva mi za­chovaj život!
160 Pod­statou tvoj­ho slova je prav­da, tvoje spravod­livé roz­hod­nutia sú večné. (šín)
161 Kniežatá ma prena­sledujú bez príčiny, moje srd­ce sa však bojí len tvoj­ho slova.
162 Z tvojej reči sa radujem ako ten, kto na­chádza hoj­nú korisť.
163 Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem.
164 Sedemk­rát za deň ťa chválim za tvoje spravod­livé súdy.
165 Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hoj­nosť po­koja, ne­majú sa o čo po­tknúť.
166 V nádeji očakávam tvoju spásu, Hos­podin, a pl­ním tvoje príkazy.
167 Moja duša sa pri­dŕža tvojich príkazov, veľmi ich milujem.
168 Pri­dŕžam sa tvojich roz­kazov a pred­pisov, ty po­znáš všet­ky moje ces­ty. (táv)
169 Hos­podin, nech moje volanie prenik­ne k tebe, urob ma chápavým podľa svoj­ho slova.
170 Kiež dôj­de k tebe moja úpen­livá pros­ba, vy­sloboď ma podľa svoj­ho sľubu.
171 Nech moje pery pre­kypujú chválou, lebo ma učíš za­chovávať svoje ustanovenia.
172 Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všet­ky tvoje príkazy sú spravod­livé.
173 Kiež mi tvoja ruka po­môže, lebo som si vy­volil tvoje roz­kazy.
174 Hos­podin, túžim po tvojej spáse, tvoj zákon je mi po­tešením.
175 Kiež moja duša žije a chváli ťa, kiež mi tvoje súdy po­máhajú.
176 Blúdim ako stratená ov­ca. Hľadaj svoj­ho služob­níka, veď som nezabudol na tvoje pri­kázania.

EkumenickýŽalmy119

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček