EkumenickýŽalmy42

Žalmy

Ako laň dychtí po bystrinách1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.
2 Ako laň dych­tí po bys­trinách, tak moja duša dych­tí po tebe, Bože.
3 Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôj­dem a uzriem Božiu tvár?
4 Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú: Kde je tvoj Boh?
5 Spomínam na to a dušu si vy­lievam, ako som chodieval so zá­stupom a vodieval do Božieho domu sláv­nost­ný zá­stup so zvučným plesaním a s vďakou.
6 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.
7 Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.
8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.
9 Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.
10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?
11 Kos­ti ma smr­teľne bolia a protiv­níci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň: Kde je tvoj Boh?
12 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

EkumenickýŽalmy42

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček