EkumenickýŽalmy91

Žalmy

Kto býva v úkryte Najvyššieho1 Kto býva v úkryte Naj­vyššieho, od­počíva v tôni Všemohúceho,
2 nech po­vie Hos­podinovi: Moje útočis­ko a pev­nosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam.
3 On ťa vy­slobodí z osídla lov­ca a zo zhub­ného moru.
4 Peruťou svojou ťa pri­kryje, útočis­ko náj­deš pod jeho kríd­lami, štítom a ú­krytom je jeho ver­nosť.
5 Príšery nočnej ne­musíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,
6 ani moru, čo sa pri­kráda v tmách, ani nákazy, čo pus­toší na­polud­nie.
7 Keby ti po boku pad­li tisíce a desaťtisíce po pravici, teba nezasiah­ne.
8 Len čo ot­voríš oči, uzrieš od­platu bez­božných.
9 Ak máš útočis­ko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok,
10 nič zlé sa ti ne­stane, nijaká po­hroma sa k tvojmu stanu ne­prib­líži.
11 Veď on svojim an­jelom pri­káže, aby ťa chránili na všet­kých tvojich ces­tách.
12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň.
13 Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
14 Vy­slobodím ho, lebo sa ma pri­dŕža, ochránim ho, lebo po­zná moje meno.
15 Keď ma bude vzývať, od­poviem mu, v súžení budem s ním, vy­trh­nem ho a os­lávim.
16 Na­sýtim ho dl­hým životom, ukážem mu svoju spásu.

EkumenickýŽalmy91

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček