EkumenickýŽalmy95

Žalmy

Poďte, plesajme pred Hospodinom1 Poďte, plesaj­me pred Hos­podinom, zvučne oslavuj­me Skalu našej spásy!
2 Pred­stúp­me vďačne pred jeho tvár, zvučne ho veleb­me žal­mami!
3 Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.
4 Hl­biny zeme má vo svojej ruke, pat­ria mu končiare vr­chov.
5 Jeho je more, sám ho utvoril, aj pev­nine dali tvar jeho ruky.
6 Poďte, sk­loňme sa, v úcte sa po­kloňme, po­kľak­nime pred Hos­podinom, svojím Tvor­com.
7 Veď on je náš Boh, my ľud jeho pas­tvy, ov­ce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:
8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,
9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.
10 Štyrid­sať rokov sa mi protivilo toto po­kolenie. Po­vedal som: Je to ľud, čo blúdi srd­com, ne­poz­ná moje ces­ty.
11 V hneve som teda pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho po­koja!

EkumenickýŽalmy95

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček