EkumenickýŽalmy139

Žalmy

Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Žalm. Hos­podin, ty ma skúmaš a po­znáš.
2 Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka po­znáš.
3 Ty po­zoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich ces­tách vieš.
4 Ešte ne­mám slovo na jazyku a ty, Hos­podin, už vieš, čo chcem po­vedať.
5 Ob­kľučuješ ma zo všet­kých strán, svoju ruku kladieš na mňa.
6 Žas­nem nad tvojím po­znaním, je pri­vysoko, nedosiah­nem ho.
7 Kam by som od­išiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou?
8 Keby som vy­stúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v ríši mŕt­vych, si tam.
9 Keby som mal kríd­la ran­nej zory a usadil by som sa pri naj­vzdialenejšom mori,
10 aj ta by ma pri­vied­la tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala.
11 Keby som po­vedal: Možno ma skryje tma, ale aj noc bude svet­lom vôkol mňa,
12 veď nijaká tma nie je do­sť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svet­lo.
13 Veď ty si mi utvoril ľad­viny, v matkinom živote si ma utkal.
14 Ďakujem ti, že si ma pred­iv­ne utvoril; tvoje skut­ky sú ob­divuhod­né, to si veľmi dob­re uvedomujem.
15 Moje kos­ti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších čas­tiach zeme.
16 Tvoje oči ma videli už v zárodku, všet­ko to bolo za­písané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich na­stal.
17 Ako si vážim tvoje myšlien­ky, Bože, aký ne­smier­ny je ich počet.
18 Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako pies­ku. Len čo sa zo­budím, som s tebou.
19 Kiežby si, Bože, za­bil bez­božníka! Vzdiaľte sa odo mňa, kr­vilační muži!
20 Tí sa na teba ľs­tivo od­volávajú a zne­užívajú tvoje meno.
21 Hos­podin, ne­mám azda nenávidieť tých, čo teba nenávidia? Ne­mám si vari sprotiviť tých, čo po­vs­távajú proti tebe?
22 Nenávidím ich, na­skr­ze ich nenávidím, stali sa mi ne­priateľmi.
23 Skúmaj ma, Bože, a po­znaj moje srd­ce, skúšaj ma a po­znaj moje zmýšľanie!
24 Hľaď, či som na ces­te trápenia a veď ma ces­tou večnos­ti!

EkumenickýŽalmy139

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček