EkumenickýŽalmy141

Žalmy

Hospodin, k tebe volám1 Dávidov žalm. Hos­podin, k tebe volám, ponáhľaj sa ku mne; počuj môj hlas, keď volám k tebe!
2 Nech je moja mod­lit­ba pred tebou ako kadid­lo, moje zdvi­hnuté ruky ako večer­ná obeta.
3 Hos­podin, po­stav mi k ústam stráž a hliad­ku k dverám mojich pier.
4 Nedovoľ, aby sa moje srd­ce pri­klonilo k zlému a do­pus­tilo sa bez­božnos­ti s páchateľmi ne­právos­ti, aby som ne­mal záľubu v ich pôžit­koch.
5 Keď ma ud­rie spravod­livý, je to milosť, keď ma po­kar­há, je to olej na hlavu; moja hlava to ne­od­miet­ne. Na­priek ich zlobe moja mod­lit­ba tr­vá.
6 Keď pad­nú do tvr­dých rúk svojich sud­cov, budú počuť, aké vľúd­ne sú moje slová.
7 Ako keď sa orie a bráz­di zem, tak sa zo­sýpajú naše kos­ti do hrd­la ríše mŕt­vych.
8 Hos­podin, Pán, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nez­bav ma života.
9 Chráň ma pred nás­trahou, ktorú pri­chys­tali, aj pred osíd­lami páchateľov ne­právos­ti.
10 Nech bez­božníci spoločne pad­nú do vlast­ných sietí, kým ja prej­dem.

EkumenickýŽalmy141

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček