EkumenickýŽalmy72

Žalmy

Bože, zver svoju právomoc kráľovi1 Šalamúnov. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľov­mu synovi svoju spravod­livosť.
2 Nech spravod­livo súdi tvoj ľud a tvojich bied­nych podľa práva.
3 Nech vr­chy prinášajú ľudu po­koj a pahor­ky spravod­livosť.
4 Nech bied­nym z ľudu pri­súdi právo, nech po­môže chudob­ným a ro­zdr­ví utláčateľa.
5 Nech sa ťa boja pri svite sln­ka i mesiaca z pokolenia na po­kolenie.
6 Ako keď dážď padá na po­kosenú lúku a ako rosa za­vlažuje zem,
7 tak nech za dní jeho vlády kvit­ne spravod­livosť a nech je hoj­nosť po­koja, kým nezanik­ne mesiac.
8 Nech vlád­ne od mora k moru, od Rieky až po okraje zeme.
9 Nech sa koria pred ním jeho protiv­níci, jeho ne­priatelia nech lížu prach.
10 Králi Taršíša a os­trovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú po­plat­ky.
11 Nech sa mu klaňajú všet­ci králi, nech mu slúžia všet­ky národy.
12 On za­chráni chudob­ného, ktorý volá o pomoc, bied­neho i toho, ktorému nik ne­pomáha.
13 Zmilúva sa nad slabým a bied­nym a za­chraňuje život chudob­ných.
14 Z útlaku a násilia im vy­kupuje dušu, ich krv je vzác­na v jeho očiach.
15 Nech žije! Nech mu dávajú zlato zo Šeby! Nech sa vždy zaňho mod­lia, nech mu každoden­ne dob­rorečia!
16 Nech je v krajine hoj­nosť obilia, nech sa vl­ní na vr­choloch kop­cov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozk­vitajú mes­tá ako tráva zeme.
17 Nech jeho meno tr­vá naveky, nech jeho meno pre­kvitá, kým tr­vá sln­ko. Nech mu dob­rorečia, nech ho blaho­slavia všet­ky národy!
18 Nech je zvelebený Hos­podin, Boh, Boh Iz­raela! Jedine on koná divy.
19 Nech je zvelebené jeho sláv­ne meno naveky a nech jeho sláva na­pl­ní celú zem! Amen, amen.
20 Končia sa mod­lit­by Dávida, Izajov­ho syna.

EkumenickýŽalmy72

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček