EkumenickýŽalmy68

Žalmy

Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Žalm. Pieseň.
2 Boh po­vs­tane a jeho ne­priatelia sa roz­pŕch­nu, zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia.
3 Ako býva od­viaty dym, tak ich rozoženieš; ako sa pri ohni roz­púšťa vosk, tak za­hynú bez­božní pred Bohom.
4 Spravod­liví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radost­ne plesajú.
5 Spievaj­te Bohu, ospevuj­te jeho meno, uprav­te ces­tu tomu, ktorý sa ne­sie na ob­lakoch! Plesaj­te pred ním, lebo jeho meno je Hos­podin!
6 Ot­com sirôt a ob­haj­com vdov je Boh vo svojom svätom príbyt­ku.
7 Boh pri­pravuje domov osamelým, väzňov pri­vádza k blahobytu, ale od­boj­níci zo­stanú vo vy­pra­hnutom kraji.
8 Bože, keď si šiel na čele svoj­ho ľudu, keď si kráčal pu­statinou, — Sela —
9 otriasala sa zem, nebo sa rozp­ršalo pred Bohom, pred Bohom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Iz­raela.
10 Hoj­ným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičs­tvo, čo bolo zomd­leté, to si os­viežil.
11 Tam na­chádza tvoje tvor­stvo príbytok, vo svojej dob­rote, Bože, pri­pravil si ho pre bied­nych.
12 Pán pri­kázal hovoriť a veľký je zá­stup zves­tovateliek víťazs­tva:
13 Utekajú králi voj­sk, utekajú a pani domu delí korisť.
14 Zo­stanete ležať medzi košiar­mi? Po­strieb­rené sú kríd­la holubice, jej perute sú zo žlt­kas­tého zlata.
15 Keď Všemohúci roz­háňal kráľov, snežilo na Cal­móne.
16 Vr­chovina Bášan je vr­chovinou božs­tiev, vr­chovina Bášan má mnoho štítov.
17 Prečo vy, str­mé štíty, za­zeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hos­podin tam bude síd­liť na­trvalo!
18 Božích vozov sú desaťtisíce, ne­spočet­né tisíce, na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätyne.
19 Vy­stúpil si na výšinu, pri­viedol si zajat­cov, ľudí si prijal do daru, ešte aj od­boj­níkov, aby si trónil, Hos­podin, Bože!
20 Nech je velebený Pán deň čo deň, on ne­sie naše bremená. Boh je naša spása. — Sela —
21 Náš Boh je Boh zá­chrany, Hos­podin, Pán, má východis­ko zo smr­ti.
22 Áno, Boh ro­zdr­ví hlavu svojim ne­priateľom, vlasaté temeno tomu, kto zo­tr­váva vo vinách.
23 Pán po­vedal: Pri­vediem ťa späť z Bášanu, pri­vediem ťa späť z hlbín mora,
24 aby si si opláchol nohy v krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov.
25 Bože, bolo vidieť tvoje sprievody, sprievody môj­ho Boha, Kráľa, ísť do svätyne.
26 Vpredu šli speváci, vzadu hudob­níci, upro­stred devy s bubnami.
27 V zhromaždeniach zvelebuj­te Boha, Hos­podina, vy, čo po­chádzate z Izraela!
28 Na čele je naj­menší kmeň, Ben­jamín, je tu zá­stup kniežat Júdu, sú tu kniežatá Zebúluna, kniežatá Naf­táliho.
29 Do­káž, Bože, svoju moc! Po­tv­rď, Bože, čo si vy­konal pre nás
30 zo svoj­ho chrámu nad Jeruzalemom! Králi ti budú prinášať dary.
31 Obor sa na zver v tŕstí, na stádo býkov s teľcami národov. Pošliap tých, čo bažia po strieb­re, rozožeň bojach­tivé národy!
32 Prídu veľmoži z Egypta, Kúš vy­strie ruky k Bohu.
33 Kráľov­stvá zeme, spievaj­te Bohu, ospevuj­te Pána, — Sela —
34 ktorý sa ne­sie na nebesiach, na nebesiach od­vekých! Čuj­te, ako znie jeho hlas, jeho moc­ný hlas!
35 Zves­tuj­te Božiu moc! Jeho vznešenosť je nad Iz­raelom, jeho moc je v oblakoch.
36 Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Iz­raela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh!

EkumenickýŽalmy68

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček