EkumenickýŽalmy118

Žalmy

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý1 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
2 Nech po­vie Iz­rael: Jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
3 Nech po­vie dom Áronov: Jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
4 Nech po­vedia tí, čo sa boja Hos­podina: Jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
5 V tiesni som vzýval Hos­podina a Hos­podin mi od­povedal a vy­slobodil ma.
6 Hos­podin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?
7 Hos­podin je so mnou, medzi mojimi po­moc­ník­mi, po­hŕdavo sa po­zriem na tých, čo ma nenávidia.
8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.
9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá.
10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.
11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili zo­všadiaľ, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.
12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­li ako plameň z tŕnia, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.
13 Prud­ko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hos­podin mi po­mohol.
14 Hos­podin je mojím útočis­kom, ospevujem ho, stal sa mi zá­chranou.
15 Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
16 Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
17 Ne­um­riem, budem žiť a vy­rozp­rávam skut­ky Hos­podina.
18 Veľmi ma po­tres­tal Hos­podin, smr­ti ma však ne­vydal.
19 Ot­vor­te mi brány spravod­livos­ti, voj­dem nimi a poďakujem sa Hos­podinovi.
20 Toto je Hos­podinova brána, ňou vchádzajú spravod­liví.
21 Ďakujem ti, že si ma vy­počul, že si sa mi stal zá­chranou.
22 Kameň, ktorý stavitelia za­vr­h­li, stal sa uhol­ným kameňom.
23 Stalo sa to na po­kyn Hos­podina: je to vec v našich očiach ob­divuhod­ná.
24 Toto je deň, ktorý urobil Hos­podin, plesaj­me a raduj­me sa v ňom!
25 Hos­podin, prosím, po­môž! Hos­podin, prosím, do­praj ús­pech!
26 Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podina! Žeh­náme vás z Hospodinovho domu.
27 Hos­podin je Boh, os­vecuje nás. Zoraďte sláv­nost­ný sprievod s vetvami až k rohom ol­tára.
28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vy­vyšujem ťa, môj Bože!
29 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

EkumenickýŽalmy118

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček