EkumenickýŽalmy74

Žalmy

Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol?1 Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?
2 Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.
3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.
4 Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.
5 Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.
6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.
7 Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.
8 Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.
9 Svoje znaky už ne­vidíme, nieto už proroka; ni­kto z nás ne­vie, do­kedy.
10 Bože, do­kedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie ne­priateľ trvalo urážať tvoje meno?
11 Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvih­ni z lona svoju pravicu a skon­cuj s tým!
12 Boh je od­dáv­na mojím kráľom, on koná spás­ne skut­ky na zemi.
13 Ty si svojou silou ro­z­dvojil more, vod­ným ob­ludám si poroz­bíjal hlavy.
14 Ro­zdr­vil si hlavy Leviatana, dal si ho za po­krm žralokom.
15 Ot­voril si prameň i po­tok, vy­sušil si mohut­né riečne riavy.
16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.
17 Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
18 Roz­pomeň sa, Hos­podin, ne­priateľ ťa hanobí a bláz­nivý ľud za­vr­hol tvoje meno.
19 Ne­vydaj drav­com dušu svojej hrd­ličky, na život svojich bied­nych ni­kdy nezabud­ni.
20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelech­mi násilia!
21 Nech utláčaný ne­od­chádza s hanbou, nech bied­ni a chudob­ní chvália tvoje meno!
22 Vstaň, Bože, roz­rieš svoj spor, roz­pomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň!
23 Nezabud­ni na krik svojich protiv­níkov, na stále moc­nejší hukot svojich od­por­cov.

EkumenickýŽalmy74

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček