EkumenickýŽalmy51

Žalmy

Bože, zmiluj sa nado mnou1 Zbor­maj­strovi. Žalm Dávida,
2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pre­tože vošiel k Batšebe.
3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo zo­tri moje ťažké prie­stup­ky!
4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!
5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.
6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo po­kladáš za zlé. Pre­to si spravod­livý v tom, čo hovoríš, čis­tý, keď súdiš.
7 Na­ozaj som sa narodil v neprávosti a mat­ka ma počala v hriechu.
8 Hľa, ty obľubuješ prav­du vo vnút­ri človeka, dávaš mi po­znať hĺb­ku múd­ros­ti.
9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čis­tý, umy ma a budem belší ako sneh!
10 Daj mi počuť slová rados­ti a po­tešenia, nech zajasajú kos­ti, čo si zdr­vil.
11 Za­kry si tvár pred mojimi hriech­mi a zo­tri všet­ky moje viny!
12 Stvor mi čis­té srd­ce, Bože, ob­nov vo mne pev­ného ducha!
13 Ne­od­vrh­ni ma od seba, ne­od­nímaj mi svoj­ho svätého ducha!
14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podop­ri ma duchom po­slušnos­ti!
15 Chcem učiť ne­ver­ných tvojim ces­tám, aby sa hriešnici ob­rátili k tebe.
16 Vy­trh­ni ma z viny kr­vi­prelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech za­plesá môj jazyk nad tvojou spravod­livosťou!
17 Pane, ot­vor mi pery a moje ús­ta budú ohlasovať tvoju chválu.
18 Veď ne­máš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, ne­páčila by sa ti.
19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdr­veným srd­com ne­pohŕdaš, Bože.
20 Svojou priazňou pre­ukáž dob­ro Si­onu, vy­buduj múry Jeruzalema!
21 Po­tom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celo­st­né obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom ol­tári.

EkumenickýŽalmy51

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček