EkumenickýŽalmy27

Žalmy

Hospodin je moje svetlo a moja spása1 Dávidov. Hos­podin je moje svet­lo a moja spása. Koho sa mám báť? Hos­podin je útočis­ko môj­ho života. Pred kým sa mám triasť?
2 Keď sa ku mne pri­blížili zlosynovia, aby ma zhl­t­li, vtedy sa moji utláčatelia a ne­priatelia po­tkli a pad­li.
3 Aj keby sa proti mne po­stavil vojen­ský tábor, nezľak­ne sa moje srd­ce. Aj keby sa proti mne strh­la voj­na, stále budem dúfať.
4 Len jed­no som žiadal od Hos­podina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všet­ky dni svoj­ho života, aby som mohol roz­jímať o dobrote Hos­podina a ob­divovať jeho chrám.
5 Veď ma schová vo svojom ú­kryte v deň po­hromy. Ukryje ma v skrýši svoj­ho stanu, po­staví ma vy­soko na skalu.
6 Teraz však po­z­dvih­ne moju hlavu nad ne­priateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hos­podinovi.
7 Počúvaj, Hos­podin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vy­počuj ma!
8 Moje srd­ce ti pri­pomína tvoje slová: Hľadaj­te moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hos­podin.
9 Ne­skrývaj svoju tvár predo mnou! Ne­od­vracaj sa v hneve od svoj­ho služob­níka! Ty si mi po­máhal. Neza­vrh­ni a ne­opusť ma, Bože mojej spásy!
10 Keby ma otec i mat­ka opus­tili, Hos­podin by sa ma ujal.
11 Hos­podin, ukáž mi svoju ces­tu! Na­vzdory utláčateľom veď ma po priamom chod­níku.
12 Ne­vydaj ma na­pos­pas utláčateľom, veď sa proti mne po­stavili falošní sved­kovia; srší z nich krutosť.
13 Na­priek tomu verím, že uzriem Hos­podinovu dob­rotu v krajine živých.
14 Očakávaj Hos­podina! Buď sil­ný! Nech je pev­né tvoje srd­ce. Očakávaj Hos­podina!

EkumenickýŽalmy27

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček