EkumenickýŽalmy37

Žalmy

Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi1 Dávidov. (álef) Nerozčuľuj sa nad ničom­ník­mi, nežiar­li na páchateľov bez­právia!
2 Veď rých­lo uschnú ako tráva a zväd­nú ako zelená bylina. (bét)
3 Dúfaj v Hospodina a konaj dob­ro, bývaj vo vlast­nej krajine a za­chovávaj ver­nosť.
4 Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srd­ce. (gimel)
5 Zver svoju ces­tu Hos­podinovi, dôveruj mu a on sa o všetko po­stará.
6 Tvojej spravod­livos­ti dá vy­j­sť ako svet­lu a tvoj­mu právu ako jas­nému polud­niu. (dálet)
7 Utíš sa pred Hos­podinom, vy­čkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má ús­pech, a nad tým, kto je záker­ný. (hé)
8 Pre­staň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!
9 Veď ničom­níci budú vy­hubení, ale tí, čo očakávajú Hos­podina, budú vlast­niť krajinu. (váv)
10 Ešte chvíľku a bude po bez­božníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenáj­deš ho.
11 Po­kor­ní však budú vlast­niť zem a budú sa radovať z hojnosti po­koja. (zajin)
12 Bez­božník kladie nás­trahy spravod­livému, cerí na neho zuby.
13 Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. (chét)
14 Bez­božníci tasia meče a na­pínajú luky, aby zrazili bedára a chudob­ného a po­zabíjali tých, čo žijú statočne.
15 Vlast­ný meč im vnik­ne do srd­ca a luky sa im polámu. (tét)
16 Lepšie je to málo, čo má spravod­livý, než hoj­nosť, čo majú mnohí bez­božníci,
17 lebo ramená bez­božníkov budú polámané, ale spravod­livých podop­rie Hos­podin. (jod)
18 Hos­podin po­zná dni bez­úhon­ných a ich dedičs­tvo bude tr­vať večne.
19 Nebudú za­han­bení v zlých časoch, v dňoch hladu sa na­sýtia. (kaf)
20 No bez­božníci za­hynú. Ne­priatelia Hos­podina sa po­minú ako pôvab lúk, rozp­lynú sa ako dym. (lámed)
21 Bez­božník si požičia, ale ne­vráti, spravod­livý má však súcit a roz­dáva.
22 Tí, ktorých požeh­náva Boh, budú vlast­niť zem a tí, ktorých pre­klína, budú vy­hubení. (mém)
23 Hos­podin upevňuje kroky človeka, v jeho ces­te má záľubu.
24 Ak spad­ne, nezos­tane ležať, lebo mu Hos­podin podop­rie ruku. (nún)
25 Bol som mladý a zo­starol som, no spravod­livého som ne­videl opus­teného ani jeho po­tom­stvo žob­rať o chlieb.
26 Vždy má súcit, požičiava a jeho po­tom­stvo bude požeh­nané. (sámek)
27 Od­vráť sa od zla, konaj dob­ro a bývaj tu naveky!
28 Veď Hos­podin miluje právo, ne­opus­tí svojich zbožných, (ajin) naveky ich za­chová, ale po­tom­stvo bez­božných bude vy­hubené.
29 Spravod­liví budú vlast­niť krajinu, budú v nej bývať naveky. (pé)
30 Ús­ta spravod­livého hovoria múd­rosť, jeho jazyk vy­slovuje právo.
31 V srdci má zákon svoj­ho Boha, jeho kroky sa nezach­vejú. (cádé)
32 Bez­božník strieh­ne na spravod­livého, usiluje sa ho usmr­tiť.
33 Hos­podin ho nenechá v jeho rukách, nedopus­tí, aby ho súd vy­hlásil za vin­ného. (kóf)
34 Dúfaj v Hospodina, pri­dŕžaj sa jeho ces­ty. Po­výši ťa, aby si zau­jal krajinu. Vtedy budeš sved­kom záhuby bez­božníkov. (réš)
35 Videl som ukrut­ného bez­božníka, vy­pínal sa ako zelený strom.
36 Po­minul sa, po­zrite, niet ho! Hľadal som ho, ale nenašiel sa. (šín)
37 Za­chovávaj bez­úhon­nosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúc­nosť pat­rí po­kojamilov­nému.
38 Od­boj­níci budú cel­kom vy­hubení, budúc­nosťou bez­božných je záhuba. (táv)
39 Spása spravod­livých je od Hos­podina, on je pev­nosťou v čase súženia.
40 Hos­podin im po­môže a vy­slobodí ich, oslobodí ich od bez­božníkov, za­chráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

EkumenickýŽalmy37

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček