EkumenickýŽalmy103

Žalmy

Dobroreč Hospodinovi, moja duša1 Dávidov. Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša, celé moje vnút­ro jeho svätému menu.
2 Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dob­ro­dení!
3 On ti od­púšťa všet­ky pre­vinenia, on ťa uzdravuje zo všet­kých chorôb.
4 Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.
5 Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.
6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.
7 Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.
9 Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
10 Neza­ob­chádza s nami podľa našich hriechov, ani nám ne­odp­láca podľa pre­vinení.
11 Ako vy­soko je nebo nad zemou, tak jeho milosť pre­vyšuje tých, čo sa ho boja.
12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše ne­právos­ti.
13 Ako sa otec zmilúva nad syn­mi, tak sa Hos­podin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
14 On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.
15 Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvit­ne ako poľný kvet;
16 sot­va ho vietor ovanie, už ho niet, prázd­ne mies­to po ňom os­táva.
17 No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,
18 na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.
19 Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.
20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!
21 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!
22 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho diela na všet­kých mies­tach, kde panuje! Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša!

EkumenickýŽalmy103

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček