EkumenickýŽalmy71

Žalmy

K tebe sa utiekam, Hospodin1 K tebe sa utiekam, Hos­podin, nech nie som ni­kdy za­han­bený!
2 Svojou spravod­livosťou ma za­chráň a vy­sloboď! Na­kloň ku mne svoje ucho a po­môž mi!
3 Buď mi skal­ným útočis­kom, kam smiem kedykoľvek prísť. Roz­hodol si, že ma za­chrániš, lebo ty si moja skala a pev­nosť moja.
4 Môj Bože, vy­sloboď ma z ruky bez­božníka, z hrsti zvr­h­líka a násil­níka!
5 Veď ty si moja nádej, Pane, Hos­podin, tebe dôverujem od mlados­ti.
6 Na teba som od­kázaný od života mat­ky, od lona mat­ky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválo­spev.
7 Pre mnohých som ako zá­zrak, ty si mi však pev­ným útočis­kom.
8 Moje ús­ta sú pl­né chvály o tebe, den­noden­ne ťa oslavujú.
9 Neza­vr­huj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, ne­opúšťaj ma!
10 Veď moji ne­priatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria:
11 Boh ho opus­til. Prena­sleduj­te a chyťte ho, nik ho nezach­ráni.
12 Bože, ne­vzďaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi po­môcť!
13 Nech v hanbe za­hynú tí, čo mi útočia na život. Nech han­ba a po­tupa za­halia tých, čo mi chcú uškodiť.
14 Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť.
15 Moje ús­ta budú rozp­rávať o tvojej spravod­livos­ti, každý deň o tvojich spás­nych skut­koch, aj keď ich ne­viem spočítať.
16 Pri­chádzať budem s chválou moc­ných skut­kov Pána, Hos­podina. Pri­pomínať budem tvoju, len tvoju spravod­livosť.
17 Bože, učil si ma od mlados­ti a ja do­siaľ hlásam tvoje ob­divuhod­né skut­ky.
18 Ani keď zo­star­nem a zošediviem, ne­opúšťaj ma, Bože, kým ne­oboz­námim s tvojím moc­ným ramenom všet­ky budúce po­kolenia.
19 Tvoja moc a tvoja spravod­livosť, Bože, siahajú k výšinám. Vy­konal si veľké veci, Bože, kto sa ti vy­rov­ná?
20 Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vy­vedieš z hlbín zeme.
21 Zveľadíš moju dôs­toj­nosť a znova ma po­tešíš.
22 Aj ja ti budem ďakovať hrou na har­fe za tvoju ver­nosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, Svätý Iz­raela!
23 Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vy­kúpil.
24 Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravod­livos­ti, lebo sa za­han­bili a za­pýrili tí, čo mi chys­tali nešťas­tie.

EkumenickýŽalmy71

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček