EkumenickýŽalmy17

Žalmy

Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť1 Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.
2 Ty sám roz­hod­ni o mne, tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Skúmaš mi srd­ce, po­zoruješ ma v noci, skúšaš ma a nijakú ne­právosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery.
4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.
5 Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.
6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.
7 Ukáž divy svoj­ho milo­sr­den­stva, ty, ktorý pravicou svojou za­chraňuješ všet­kých, čo sa pred ne­priateľmi k tebe utiekajú.
8 Chráň ma ako zrenicu oka! Skry ma v tôni svojich krídel
9 pred bez­božník­mi, ktorí chcú na mne spáchať násilie, pred ú­hlav­nými ne­priateľmi, čo ma zúrivo ob­kľučujú.
10 Srd­ce im ob­rást­lo tukom, ich ús­ta hovoria po­výšene.
11 Sledujú ma, už ma ob­kľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi,
12 ako lev, keď chce roz­tr­hať korisť, ako levíča, ktoré strieh­ne v úkryte.
13 Po­vs­taň, Hos­podin, predíď ho a zraz! Svojím mečom ma za­chráň pred bez­božníkom
14 a svojou rukou, Hos­podin, z moci ľudí, ktorých údelom je len ten­to život. Na­plň im brucho zo zásob svojich a na­sýť ich synov; zvyšok nechajú svojim deťom.
15 Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa tvojím ob­razom.

EkumenickýŽalmy17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček