EkumenickýŽalmy32

Žalmy

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený1 Dávidov. Po­učenie. Blaho­slavený, komu je prie­stupok od­pus­tený a hriech pri­krytý.
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta vinu a v jeho duchu niet pod­vodu.
3 Kým som mlčal, chrad­li moje kos­ti a celý deň som nariekal.
4 Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja život­ná sila vy­sychala ako v letnej páľave. — Sela —
5 Vy­znal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Po­vedal som: Vy­znám Hos­podinovi svoje prie­stup­ky. Ty si po­tom od­pus­til vinu môj­ho hriechu. — Sela —
6 Nech sa pre­to k tebe mod­lí každý nábožný, kým ťa možno náj­sť, aby ho veľké zá­plavy nedosiah­li.
7 Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, za­hr­nieš ma radosťou zo spásy. — Sela —
8 Po­učím ťa a ukážem ti ces­tu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.
9 Nebuďte bez roz­umu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubad­lom, inak ich ne­ov­lád­neš.
10 Bez­božník má mnoho boles­tí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude za­hr­nutý milosťou.
11 Raduj­te sa a jasaj­te v Hospodinovi, spravod­liví! Plesaj­te všet­ci, čo máte úp­rim­né srd­ce!

EkumenickýŽalmy32

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček