EkumenickýŽalmy1

Žalmy

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných1 Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,
2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.
4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.
5 Pre­to bez­božníci ne­ob­stoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.
6 Hos­podin po­zná ces­tu spravod­livých, no ces­ta bez­božníkov vedie do záhuby.

EkumenickýŽalmy1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček