EkumenickýŽalmy45

Žalmy

Srdce mi prekypuje krásnymi slovami1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Po­učný žalm Kórachov­cov. Pieseň lás­ky.
2 Srd­ce mi pre­kypuje krás­nymi slovami, pred­nesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára.
3 Ty si najk­rajší z ľudských synov, z tvojich pier plynie milota. Pre­to ťa Boh požeh­nal naveky.
4 Hr­dina, pri­páš si na bed­rá meč, velebu a dôs­toj­nosť!
5 Nech sa ti vy­darí ces­ta, na­sad­ni do voza. Bojuj za prav­du a zneváženú spravod­livosť! Nech ťa tvoja pravica učí úžas­ným skut­kom.
6 Tvoje os­tré šípy za­siah­nu srd­cia ne­priateľov kráľa, národy sa ti pod­dajú.
7 Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žez­lo tvoj­ho kráľov­stva je že­zlom práva.
8 Miluješ spravod­livosť a nenávidíš bez­božnosť, pre­to ťa hoj­nejšie po­mazal Boh, tvoj Boh, olejom rados­ti ako tvojich druhov.
9 Každé tvoje rúcho vonia myr­hou, od aloy a škorice. Z palácov zdobených slonovinou ťa roz­veseľuje hud­ba strún.
10 Kráľov­ské dcéry sú medzi tvojimi vy­volenými, po tvojej pravici je kráľov­ná oz­dobená zlatom z Ofíru.
11 Počúvaj, dcéra, dávaj po­zor a zbys­tri sluch, za­bud­ni na svoj ľud a na ot­cov­ský dom!
12 Sám kráľ za­túžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, sk­loň sa pred ním.
13 Dcéry z Týru ti prinesú dary, pop­red­ní z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň.
14 Kráľov­ská dcéra v paláci je samá nád­hera, jej rúcho je pre­tkávané zlatom.
15 V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi; za ňou ti pri­vedú pan­ny, jej družice.
16 Sprevádza ich radost­ný jasot; tak vstúpia do kráľov­ského paláca.
17 Na­mies­to ot­cov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine.
18 Tvoje meno budem pri­pomínať všet­kým po­koleniam. Pre­to ťa národy budú oslavovať na večné veky.

EkumenickýŽalmy45

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček