EkumenickýŽalmy60

Žalmy

Bože, zavrhol si nás a rozohnal1 Zbor­maj­strovi na nápev: Ľalia svedec­tva. Pamät­ný zápis Dávida na po­učenie,
2 keď bojoval proti mezopotám­skym Aramejčanom z Cóby. Keď sa Jóab vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómčanov.
3 Bože, za­vr­hol si nás a rozoh­nal; hneval si sa, no opäť nás zjed­noť!
4 Za­triasol si krajinou a rozštiepil si ju. Za­ceľ jej trh­liny, lebo sa otriasa.
5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.
6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —
7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.
8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.
9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.
10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.
11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?
12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?
13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.
14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

EkumenickýŽalmy60

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček