EkumenickýŽalmy50

Žalmy

Boh, Boh Hospodin1 Ásafov žalm. Boh, Boh Hos­podin, hovorí a oslovuje zem od východu sln­ka až po jeho západ.
2 Zo Si­ona, z dokonalej krásy skvie sa Boh.
3 Náš Boh pri­chádza a ne­mlčí. Pred ním pus­toší oheň a vôkol neho zúri búr­ka.
4 Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud.
5 Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzav­reli zmluvu pri obete.
6 Nebesia hlásajú jeho spravod­livosť, lebo Boh sám je sud­com. — Sela —
7 Počúvaj, ľud môj, chcem pre­hovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Iz­rael! Ja som Boh, tvoj Boh.
8 Nekar­hám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.
9 Ne­vez­mem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,
10 lebo moja je všet­ka les­ná zver a na vr­choch dobyt­ka na tisíce.
11 Po­znám všet­ko vtác­tvo hôr, moje je všet­ko, čo sa hýbe na poliach.
12 Ak by som bol hlad­ný, ne­povedal by som to tebe, veď môj je svet so všet­kým, čo je v ňom.
13 Či jedávam mäso býkov a pijem krv capov?
14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby!
15 Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa za­chránim a ty mi vzdáš úc­tu.
16 Bez­božnému však Boh hovorí: Ako to, že od­riekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu,
17 ale nenávidíš na­pomenutie a od­mietaš moje slová?!
18 Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.
19 Ús­ta pre­požičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klam­stvo.
20 Vy­sedávaš a ohováraš svoj­ho brata, syna vlast­nej mat­ky hanobíš.
21 Toto stváraš, a ja mám mlčať? Mys­líš si, že som ako ty? Ob­viňujem ťa a vy­čítam ti to.
22 Po­chop­te to vy, čo za­búdate na Boha, aby som vás ne­musel roz­tr­hať a nik by vás nezach­ránil.
23 Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pri­dŕža správ­nej ces­ty, tomu ukážem Božiu zá­chranu.

EkumenickýŽalmy50

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček