EkumenickýŽalmy9

Žalmy

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom1 Zbor­maj­strovi na nápev Mút­lab­bén. Dávidov žalm. (álef)
2 Oslavovať budem Hos­podina celým srd­com. Chcem vy­rozp­rávať všet­ky tvoje ob­divuhod­né skut­ky.
3 Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Naj­vyšší. (bét)
4 Moji ne­priatelia ustúpia, po­tknú sa a zhynú pred tebou,
5 lebo si ob­hájil moje právo a roz­riešil môj spor. Za­sadol si na trón, Sud­ca spravod­livý. (gimel)
6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.
7 Po ne­priateľoch zo­stali navždy len tros­ky, zbúral si ich mes­tá, niet po nich ani pamiat­ky. (hé)
8 Hos­podin však tróni naveky, súd­ny stolec má pri­pravený.
9 On bude spravod­livo súdiť svet, národy roz­súdi podľa práva. (váv)
10 Hos­podin je útočis­kom utláčanému, útočis­kom v čase súženia.
11 V teba dúfajú tí, čo po­znajú tvoje meno, veď ty, Hos­podin, ne­opúšťaš tých, čo ťa hľadajú. (zajin)
12 Ospevuj­te Hos­podina, ktorý tróni na Si­one, zves­tuj­te národom jeho skut­ky.
13 Veď ten, ktorý po­mstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. (chét)
14 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podin! Po­zri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia! Vy­trh­ni ma z brán smr­ti,
15 aby som mohol hlásať všet­ku tvoju veleb­nosť v bránach dcéry Si­ona a plesať, že si ma za­chránil. (tét)
16 Po­hania pad­li do jamy, ktorú vy­kopali, noha im uviaz­la v sieti, ktorú na­stražili.
17 Hos­podin sa dal po­znať pri súde, ktorý konal; bez­božník uviazol v diele svojich rúk. — Hig­gájón. — Sela — (jod)
18 Do ríše mŕt­vych sa pre­pad­nú bez­božníci, všet­ci po­hania, ktorí za­búdajú na Boha. (kaf)
19 Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.
20 Po­vs­taň, Hos­podin, nech sa človek ne­vys­tatuje, nech sú po­hania súdení pred tvojou tvárou.
21 Za­straš ich, Hos­podin, nech zvedia po­hania, že sú len ľuďmi. — Sela —

EkumenickýŽalmy9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček