EkumenickýŽalmy111

Žalmy

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca1 Haleluja! (álef) Ďakujem Hos­podinovi z celého srd­ca (bét) v kruhu úp­rim­ných, v zhromaždení. (gimel)
2 Veľké sú skut­ky Hos­podina, (dálet) skúmajú ich všet­ci, čo v nich majú záľubu. (hé)
3 Nád­her­né a veleb­né je jeho dielo, (váv) jeho spravod­livosť bude tr­vať navždy. (zajin)
4 Zais­til pamiat­ku svojim divom; (chét) milos­tivý a milo­sr­d­ný je Hos­podin. (tét)
5 Dal po­krm tým, čo sa ho boja, (jod) na svoju zmluvu bude večne pamätať. (kaf)
6 Silu svojich skut­kov oznámil svoj­mu ľudu: (lámed) a dal mu dedičs­tvo po­hanov. (mém)
7 Prav­da a právo sú diela jeho rúk, (nún) všet­ky jeho príkazy sú spoľah­livé. (sámek)
8 Pev­né sú na večné veky, (ajin) utvorené sú podľa prav­dy a práva. (pé)
9 Vy­kúpenie po­slal svoj­mu ľudu, (cádé) naveky ustanovil svoju zmluvu, (kóf) jeho meno je sväté a hroz­né. (réš)
10 Počiatok múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom; (šín) roz­um­ní sú všet­ci, čo tak­to žijú. (táv) Jeho chvála tr­vá navždy.

EkumenickýŽalmy111

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček