EkumenickýŽalmy82

Žalmy

Postavil sa Boh v zhromaždení bohov1 Ásafov žalm. Po­stavil sa Boh v zhromaždení bohov, upro­stred bohov súdi:
2 Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —
3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.
4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!
5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.
7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.
8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!

EkumenickýŽalmy82

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček