EkumenickýŽalmy66

Žalmy

Hlasne jasaj Bohu, celá zem!1 Zbor­maj­strovi. Pieseň. Žalm. Hlas­ne jasaj Bohu, celá zem!
2 Spievaj­te na slávu jeho mena, jeho slávu šír­te chválo­spevom!
3 Po­vedz­te Bohu: Úžas­né sú tvoje skut­ky! Taká ne­smier­na je tvoja moc, že ti po­chlebujú tvoji ne­priatelia.
4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela —
5 Poďte a po­zrite na Božie diela, úžas­né sú jeho skut­ky pre ľudí.
6 Pre­menil more na súš, cez rieku prešli pešo. Raduj­me sa teda v ňom!
7 Svojou mocou vlád­ne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa od­boj­níci ne­povyšujú! — Sela —
8 Národy, veleb­te nášho Boha, nech o ňom za­znie hlas­ný chválo­spev!
9 On nás za­choval pri živote, nedopus­til, aby sa nám nohy klátili.
10 Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečis­til, ako sa čis­tí strieb­ro.
11 Voh­nal si nás do siete, pri­veľmi si nám zaťažil bed­rá.
12 Do­volil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no do­viedol si nás k hojnosti.
13 Do tvoj­ho domu voj­dem so spaľovanými obetami, spl­ním ti svoje sľuby,
14 ktoré vy­riek­li moje pery a v súžení vy­slovili moje ús­ta.
15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pri­pravím ti býky a capy. — Sela —
16 Poďte a počúvaj­te, všet­ci bohaboj­ní, roz­poviem vám, čo mi urobil Boh.
17 Svojimi ús­tami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vy­vyšoval.
18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vy­počul.
19 Boh ma však vy­počul, všimol si hlas mojej mod­lit­by.
20 Nech je zvelebený Boh, ktorý ne­od­mietol moju mod­lit­bu a ne­odop­rel mi svoju milosť.

EkumenickýŽalmy66

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček