EkumenickýŽalmy135

Žalmy

Chváľte meno Hospodina1 Haleluja! Chváľte meno Hos­podina, chváľte ho, služob­níci Hos­podina,
2 ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na ná­dvoriach domu nášho Boha.
3 Chváľte Hos­podina, lebo Hos­podin je dob­rý, ospevuj­te jeho meno, lebo je ľúbez­né.
4 Hos­podin si totiž vy­volil Jákoba, Iz­rael za svoje vlast­níc­tvo.
5 Ja viem, že Hos­podin je veľký; náš Pán pre­vyšuje všet­kých bohov.
6 Hos­podin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všet­kých hl­binách.
7 Z odľahlých končín pri­vádza ob­laky, bles­kami sprevádza dážď, vy­púšťa vietor zo svojich skrýš.
8 On po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov od ľudí po dobytok;
9 zo­slal znamenia a zá­zraky tebe, Egypt, faraónovi a všet­kým jeho služob­níkom.
10 Porazil mnohé národy a po­zabíjal moc­ných kráľov:
11 Síchona, kráľa amorej­ského, Óga, kráľa bášan­ského, a všet­ky kráľov­stvá Kanaánu.
12 Ich krajinu dal do dedičs­tva, do dedičs­tva Iz­raelu, svoj­mu ľudu.
13 Hos­podin, tvoje meno je večné, pamiat­ka na teba, Hos­podin, je z pokolenia na po­kolenie.
14 Hos­podin ob­ráni svoj ľud, nad svojimi služob­ník­mi sa zľutuje.
15 Mod­ly po­hanov sú strieb­ro a zlato, výt­vor ľud­ských rúk.
16 Majú ús­ta, ale ne­môžu hovoriť. Majú oči, ale ne­môžu vidieť.
17 Majú uši, ale ne­môžu počuť, ani v ich ús­tach niet dychu.
18 Im sa budú podobať ich tvor­covia, každý, kto sa na ne spolieha.
19 Dom Iz­raela, dob­roreč Hos­podinovi! Dom Árona, dob­roreč Hos­podinovi!
20 Dom Léviho, dob­roreč Hos­podinovi! Vy, čo sa bojíte Hos­podina, dob­rorečte Hos­podinovi!
21 Po­chválený buď Hos­podin zo Si­ona, ten, ktorý pre­býva v Jeruzaleme! Haleluja!

EkumenickýŽalmy135

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček