EkumenickýŽalmy94

Žalmy

Boh pomsty, Hospodin1 Boh po­msty, Hos­podin, Boh po­msty, za­skvej sa!
2 Po­vs­taň, Sud­ca zeme, pyšným daj od­platu.
3 Do­kedy, Hos­podin, budú bez­božníci, do­kedy budú bez­božníci jasať?
4 Hovoria rúhavo a vy­zývavo, vy­statujú sa všet­ci zločin­ci.
5 Šliapu po tvojom ľude, Hos­podin, utláčajú tvoje dedičs­tvo.
6 Vraždia vdovy a cudzin­cov, za­bíjajú siroty.
7 Hovoria: Hos­podin to ne­vidí, Jákobov Boh si to ne­všíma.
8 Maj­te roz­um, vy tup­ci z ľudu! Vy nerozum­ní, kedy zmúd­riete?
9 Či ne­počuje ten, kto stvoril ucho? Či ne­vidí ten, kto stvár­nil oko?
10 Či ne­tres­tá ten, kto kar­há národy? Veď on učí človeka múd­rosť!
11 Hos­podin po­zná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra már­nosť.
12 Blaho­slavený, koho ty, Hos­podin, kar­háš, vy­učuješ podľa svoj­ho zákona,
13 aby si mu do­prial od­dych pred príchodom zlých dní, kým sa bez­božníkovi ne­vykope jama.
14 Veď Hos­podin svoj ľud neza­vrh­ne, ne­opus­tí svoje dedičs­tvo.
15 Na súde opäť za­vlád­ne spravod­livosť, pôj­du za ňou všet­ci, čo majú úp­rim­né srd­ce.
16 Kto sa ma za­stane proti zlosynom? Kto sa po­staví za mňa proti páchateľom bez­právia?
17 Keby mi nebol po­mohol Hos­podin, tak­mer by som sa bol ocitol v ríši ticha.
18 Keď hovorím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hos­podin.
19 Keď mi príval staros­tí zviera vnút­ro, tvoja útecha dušu mi ob­laží.
20 Či môže byť tvojím spojen­com trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú kriv­du?
21 Ús­kočne ohrozujú život spravod­livého a ob­viňujú ne­vin­nú krv.
22 No Hos­podin je mojou pev­nosťou, môj Boh skal­nou skrýšou.
23 Od­platí im ich ne­právosť, ich vlast­nou zlobou ich zničí, zničí ich Hos­podin, náš Boh.

EkumenickýŽalmy94

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček