EkumenickýŽalmy25

Žalmy

Na teba čakám, Hospodin1 Dávidov. (álef) Na teba čakám, Hos­podin, k tebe po­z­dvihujem dušu, môj Bože. (bét)
2 V teba som dúfal, nech nie som za­han­bený, nech moji ne­priatelia nejasajú nado mnou. (gimel)
3 Nebudú za­han­bení ani tí, čo čakajú na teba. Za­han­bení budú tí, čo sa pre nič za nič do­púšťajú ne­very. (dálet)
4 Hos­podin, daj mi po­znať svoje ces­ty! Na­uč ma kráčať po tvojich chod­níkoch! (hé)
5 Veď ma svojou prav­dou a vy­učuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. (váv)
6 Pamätaj, Hos­podin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. (zajin)
7 Na hriechy mojej mlados­ti a na moju od­boj­nosť ne­spomínaj! Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dob­rotivý, Hos­podin. (chét)
8 Hos­podin je dob­rý a úp­rim­ný, pre­to učí hriešnikov svojej ces­te. (tét)
9 Vedie po­kor­ných podľa práva, učí po­kor­ných svojej ces­te. (jod)
10 Všet­ky chod­níky Hos­podina sú milo­sr­den­stvo a ver­nosť pre tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a roz­hod­nutia. (kaf)
11 Pre svoje meno, Hos­podin, od­pusť mi vinu, lebo je veľká. (lámed)
12 Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hos­podina? Ukáže mu ces­tu, ktorú si má vy­brať. (mém)
13 Po­koj­ne bude spávať a jeho po­tom­stvo zdedí krajinu. (nún)
14 Hos­podin je priateľ tých, čo sa ho boja, a obo­znamuje ich so svojou zmluvou. (sámek)
15 Stále upieram oči na Hos­podina, lebo on mi vy­slobodzuje nohy z osídel. (ajin)
16 Ob­ráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a bied­ny. (pé)
17 Út­rapy môj­ho srd­ca sa rozm­nožili. Vy­veď ma z mojich úz­kos­tí! (cádé)
18 Po­zri sa na moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všet­ky hriechy! (réš)
19 Po­zri, koľko mám ne­priateľov! Ukrut­ne ma nenávidia. (šín)
20 Ochraňuj mi život a vy­sloboď ma! Nech sa ne­musím han­biť, že sa utiekam k tebe. (táv)
21 Bez­úhon­nosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba.
22 Bože, vy­kúp Iz­rael zo všet­kých jeho út­rap!

EkumenickýŽalmy25

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček