EkumenickýŽalmy84

Žalmy

Aké milé sú tvoje príbytky1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Pri lisoch. Žalm Kórachov­cov.
2 Aké milé sú tvoje príbyt­ky, Hos­podin zá­stupov!
3 Moja duša sa umára túžbou po ná­dvoriach Hos­podina; moje srd­ce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.
4 Veď aj vrabec si náj­de domov a las­tovička hniez­do, kde si kladie mláďatá pri tvojich ol­tároch, Hos­podin zá­stupov, môj kráľ a môj Boh.
5 Blaho­slavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. — Sela —
6 Blaho­slavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vy­dáva na púť.
7 Keď pôj­du vy­sc­hnutým údolím, zmenia ho na prameň, aj jesen­ný dážď mu je požeh­naním.
8 Ces­tou im stále pri­búda síl, veď na Si­one uvidia Boha.
9 Hos­podin, Boh zá­stupov, počuj moju mod­lit­bu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela —
10 Záštita naša, Bože, po­hliad­ni, po­zri sa na tvár svoj­ho po­mazaného!
11 Jeden deň v tvojich ná­dvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zo­stanem na prahu domu svoj­ho Boha, než by som mal bývať v stanoch bez­božníkov.
12 Hos­podin, Boh, je sln­kom a štítom, milosť a slávu dáva Hos­podin; ne­odopiera dob­ro tým, čo žijú bez­úhon­ne.
13 Hos­podin zá­stupov, blaho­slavený človek, čo dúfa v teba.

EkumenickýŽalmy84

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček