EkumenickýŽalmy55

Žalmy

Počúvaj, Bože, moju modlitbu1 Zbor­maj­strovi pri hre na strunovom nás­troji. Dávidov po­učný žalm.
2 Počúvaj, Bože, moju mod­lit­bu, ne­skrývaj sa pred mojou úpen­livou pros­bou!
3 Po­zor­ne ma vy­počuj a od­povedz mi! Som znepokojený a vzdychám
4 pre krik ne­priateľa a ú­tlak bez­božníka. Vháňajú ma do nešťas­tia a na­pádajú ma v hneve.
5 Srd­ce sa mi zviera v hrudi, ov­lád­li ma hrôzy smr­ti.
6 Strach a chvenie prišli na mňa. Pre­moh­la ma hrôza.
7 Po­vedal som si: Kiežby som mal kríd­la holubice! Od­letel by som a býval in­de.
8 Na­ozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. — Sela —
9 Ponáhľal by som sa do bez­pečia pred prud­kým vet­rom, pred vích­ricou.
10 Zmäť ich, Pane, jazyky im roz­deľ, lebo v meste vidím násilie a hád­ky.
11 Dňom i nocou ho ob­chádzajú po hrad­bách, upro­stred neho je ničom­nosť a utr­penie.
12 Skaza je v jeho strede. Z jeho ulíc ne­miz­ne ú­tlak a klam.
13 Keby ma tupil ne­priateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vy­pínal nenávist­ník, pred ním by som sa skryl.
14 Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôver­ný priateľ,
15 s ktorým ma spájalo milé priateľs­tvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu.
16 Nech ich stih­ne sm­rť! Zaživa nech zo­stúpia do ríše mŕt­vych, lebo v ich príbyt­koch i v nich je plno zloby!
17 No ja budem volať k Bohu a Hos­podin ma za­chráni.
18 Večer, ráno i na­polud­nie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas.
19 Vy­slobodí ma z boja, aby som mal po­koj, hoci sú mnohí proti mne.
20 Boh ma vy­počuje. Ten, čo tróni od večnos­ti, ich po­korí, — Sela — lebo zmeniť sa nech­cú a Boha sa neboja.
21 Za­háňa sa rukou na po­koj­ných ľudí, znes­väcuje svoju zmluvu,
22 jeho ús­ta sú sladšie než mas­lo, no bojov­né srd­ce má. Nad olej jem­nejšie sú jeho slová, sú to však vy­tasené meče.
23 Zlož svoje staros­ti na Hos­podina, on sa o teba po­stará. Ni­kdy nedopus­tí, aby sa spravod­livý sk­látil.
24 Ty ich však, Bože, vrh­neš do jamy záhuby. Kr­vilační a pod­vod­ní ľudia sa nedožijú ani polo­vice svojich dní. No ja dúfam v teba.

EkumenickýŽalmy55

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček