EkumenickýŽalmy108

Žalmy

Moje srdce je pripravené, Bože1 Pieseň. Dávidov žalm.
2 Moje srd­ce je pri­pravené, Bože, spievať ti a hrať, veď ty si moja sláva.
3 Pre­buď sa har­fa, citara, nech zo­budím ran­nú zoru!
4 Budem ti ďakovať, Hos­podin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národ­mi,
5 lebo veľké je tvoje milo­sr­den­stvo, siaha nad nebesia, tvoja ver­nosť až po ob­laky.
6 Buď vy­výšený, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!
7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.
8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.
9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše, Ef­rajim je pril­bou mojej hlavy, Júda mojou ber­lou.
10 Moáb­sko je mojím umývad­lom, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.
11 Kto ma uvedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?
12 Nie azda ty, Boh, ktorý si nás za­vr­hol? Bože, vari nebudeš viesť naše zá­stupy?
13 Po­môž nám proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.
14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

EkumenickýŽalmy108

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček