EkumenickýŽalmy144

Žalmy

Nech je zvelebený Hospodin, moja skala1 Dávidov. Nech je zvelebený Hos­podin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prs­ty viesť voj­nu.
2 Moje milo­sr­den­stvo a moja pev­nosť, môj hrad a môj zá­chran­ca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi pod­maňuje môj ľud.
3 Hos­podin, čože je človek, že sa k nemu pri­znávaš; a syn človeka, že naňho mys­líš?
4 Človek sa podobá ván­ku, jeho dni sú ako miz­núci tieň.
5 Hos­podin, na­kloň nebesia a zo­stúp, dot­kni sa vr­chov, aby sa z nich dymilo!
6 Za­siah­ni bles­kom a rozp­ráš ich, vy­streľ šípy a zmäť ich!
7 Vy­stri ruku z výsosti, vy­trh­ni ma a vy­sloboď z veľkých vôd, z rúk cudzin­cov,
8 ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.
9 Bože, budem ti spievať novú pieseň, na desať­strunovej har­fe ti budem hrať.
10 Ty, ktorý po­máhaš kráľom, čo za­chraňuješ svoj­ho služob­níka Dávida pred zhub­ným mečom,
11 za­chráň ma a vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov, ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.
12 Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.
13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,
14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.
15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

EkumenickýŽalmy144

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček