EkumenickýŽalmy81

Žalmy

Plesajte v Bohu, on je naša sila!1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Pri lisoch. Ásafov.
2 Plesaj­te v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasaj­te Jákobov­mu Bohu!
3 Za­spievaj­te, za­bub­nuj­te, rozo­zvučte citaru a har­fu!
4 Nech za­znie roh pri nove mesiaca, pri jeho spl­ne v deň našej sláv­nos­ti!
5 Také je ustanovenie pre Iz­raela a pri­kázanie Jákobov­ho Boha.
6 Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:
7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.
8 V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —
9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!
10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!
11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.
12 Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.
13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.
14 Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,
15 rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.
16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hos­podina, a ich osud by trval naveky.
17 Bol by som ich kŕmil tou naj­lepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

EkumenickýŽalmy81

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček