EkumenickýŽalmy38

Žalmy

Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve1 Dávidov žalm na spomien­ku.
2 Hos­podin, ne­tres­taj ma vo svojom hneve, nekar­haj ma vo svojom roz­horčení.
3 Veď tvoje šípy uviaz­li vo mne a tvoja ruka doľah­la na mňa.
4 Pre tvoj hroz­ný hnev niet zdravého mies­ta na mojom tele, ani moje kos­ti nie sú v poriadku pre môj hriech.
5 Veď pre­vinenia mi prerást­li cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie, než unesiem.
6 Pách­nu a hnisajú mi rany pre moju neroz­vážnosť.
7 Zo­hnutý som a veľmi skľúčený, smut­ne sa vlečiem celý deň,
8 lebo mám bed­rá cel­kom za­pálené a zdravého mies­ta niet na mojom tele.
9 Som otupený a ne­smier­ne zdr­vený, kvíliacim srd­com nariekam.
10 Pane, predo­strel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou.
11 Srd­ce sa mi prud­ko roz­búchalo. Sila ma opus­tila. A svet­lo mojich očí? Aj to zhas­lo.
12 Moji milí a priatelia ne­unies­li moju chorobu. Moji príbuz­ní stoja obďaleč.
13 Tí, čo za mnou sliedia, na­stavili mi pas­cu. Tí, čo mi chcú zle, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vy­mýšľajú ú­klady,
14 ale ja som ako hluchý. Ne­počujem. Som ako ne­mý, čo ús­ta ne­ot­vorí.
15 Som ako človek, čo ne­počuje, a ne­vie sa brániť ús­tami.
16 Hos­podin, teba očakávam. Pán, môj Boh, ty mi od­povieš.
17 Pre­to som mohol po­vedať: Nech sa už neradujú nado mnou a keď sa po­tknem, nech sa ne­vys­tatujú nado mnou.
18 Veď už tak­mer padám a moja bolesť tr­vá ustavične.
19 Pre­to vy­znávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech.
20 Moji ne­priatelia sú živí a moc­ní. Mnoho je tých, čo ma ne­právom nenávidia,
21 od­plácajú sa mi zlým za dob­ré a na­pádajú ma za snahu o dobro.
22 Hos­podin, ne­opusť ma! Bože môj, ne­vzďaľuj sa odo mňa!
23 Ponáhľaj sa mi na po­moc, Pán, moja spása!

EkumenickýŽalmy38

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček