EkumenickýŽalmy99

Žalmy

Hospodin kraľuje! Národy sa trasú1 Hos­podin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherub­mi; zem sa chveje.
2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.
3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!
4 Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.
5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!
6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.
7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.
8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.
9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha! Klaňaj­te sa smerom k jeho svätému vr­chu, lebo svätý je Hos­podin, náš Boh.

EkumenickýŽalmy99

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček