EkumenickýŽalmy132

Žalmy

Hospodin, pamätaj na Dávida1 Pút­nic­ká pieseň. Hos­podin, pamätaj na Dávida, na všet­ko, čo pod­stúpil,
2 keď pri­sahal Hos­podinovi a dal sľub Moc­nému Jákobov­mu:
3 Ne­voj­dem do stanu, v ktorom bývam, neľah­nem si na lôžko, na ktorom od­počívam,
4 očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,
5 kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.
6 Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.
7 Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.
8 Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!
9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.
10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.
11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.
12 Ak tvoji synovia do­držia moju zmluvu i pri­kázania, ktoré ich na­učím, po­tom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.
13 Veď Hos­podin si vy­volil Si­on, chcel ho mať za príbytok:
14 Toto bude mies­to môj­ho od­počin­ku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal.
15 Jeho po­krm bohato požeh­nám, jeho chudob­ných na­sýtim chlebom.
16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene za­plesajú.
17 Po­starám sa, aby tam vy­rás­tol Dávidov roh, horiacu sviecu pri­pravím svoj­mu po­mazanému.
18 Han­bou odejem jeho ne­priateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľov­ská koruna.

EkumenickýŽalmy132

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček