EkumenickýŽalmy53

Žalmy

Blázon si hovorí: Boha niet!1 Zbor­maj­strovi. Podľa Máchalat. Dávidov po­učný žalm.
2 Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohav­ne, ni­kto nekoná dob­ro.
3 Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa náj­de nie­kto roz­um­ný, čo hľadá Boha.
4 Od­pad­li všet­ci, do jed­ného sú skazení, ni­kto nekoná dob­ro, ani len jediný.
5 Ne­vedia to azda páchatelia ne­právos­ti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jed­li chlieb, ale Boha ne­vzývajú?
6 Veľmi sa zľak­li tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh roz­metal kos­ti tých, čo ťa ties­nili. Za­han­bia sa, lebo ich Boh za­vr­hol.
7 Kiež príde zo Si­ona spása Iz­raela! Keď Boh zmení osud svoj­ho ľudu, Jákob zajasá, Iz­rael sa po­teší.

EkumenickýŽalmy53

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček