EkumenickýŽalmy39

Žalmy

Dám pozor na svoje správanie1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.
2 Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.
3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.
4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.
5 Hos­podin, daj mi po­znať, kedy skonám, a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som po­minuteľný.
6 Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môj­ho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pev­ne stojí. — Sela —
7 Človek po­bieha sem i ta ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnos­ti, hromadí, hoci ne­vie, kto to zo­berie.
8 Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe,
9 zbav ma každej viny. Ne­vydávaj ma bláz­novi na po­smech.
10 Zmĺk­nem a ne­ot­vorím ús­ta, lebo ty konáš.
11 Od­vráť odo mňa svoje tres­ty, hyniem pod úder­mi tvojej ruky.
12 Za pre­vinenie na­pomínaš ľudí tres­tom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. — Sela —
13 Hos­podin, vy­počuj moju mod­lit­bu! Venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu o pomoc! Ne­mlč, keď slzy prelievam! Veď pre teba som len cudzinec, iba pút­nik ako všet­ci moji ot­covia.
14 Od­vráť svoj po­hľad odo mňa, aby som po­ok­rial, skôr než odídem a už ma nebude.

EkumenickýŽalmy39

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček