EkumenickýŽalmy20

Žalmy

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Nech ťa v deň súženia vy­počuje Hos­podin, nech ťa ochraňuje meno Jákobov­ho Boha!
3 Nech ti po­moc pošle zo svätyne, nech ťa podop­rie zo Si­ona!
4 Nech sa roz­pamätá na všet­ky tvoje obet­né dary, nech so záľubou prij­me tvoju spaľovanú obetu! — Sela —
5 Nech ti dá, čo si tvoje srd­ce žiada, nech spl­ní každý tvoj zámer!
6 Nech za­plesáme nad tvojím víťazs­tvom a v mene svoj­ho Boha vztýčime zá­stavu! Nech Hos­podin spl­ní všet­ky tvoje pros­by!
7 Teraz viem, že Hos­podin dá zvíťaziť svoj­mu po­mazanému, od­povie mu zo svoj­ho svätého neba moc­nými čin­mi svojej víťaz­nej pravice.
8 Títo sa spoliehajú na vozy, tam­tí na kone, my si však pri­pomíname meno Hos­podina, nášho Boha.
9 Oni kles­nú a pad­nú, no my po­vs­taneme a zo­staneme vzpriamení.
10 Hos­podin, po­môž kráľovi, vy­počuj nás, keď budeme volať k tebe!

EkumenickýŽalmy20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček