EkumenickýŽalmy24

Žalmy

Hospodinovi patrí zem1 Dávidov žalm. Hos­podinovi pat­rí zem i to, čo ju na­pĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.
2 Veď on ho založil na moriach a upev­nil na vod­ných prúdoch.
3 Kto smie vy­stúpiť na vrch Hos­podina? Kto sa smie po­staviť na jeho svätom mies­te?
4 Ten, kto má ruky ne­vin­né a srd­ce čis­té; ten, kto sa ne­ob­racia k márnosti, ani falošne ne­prisahá.
5 Ten si od­nesie požeh­nanie od Hos­podina a ospravedl­nenie od Boha svojej spásy.
6 To je po­kolenie tých, čo sa na neho vy­pytuje; čo ťa vy­hľadávajú, Bože Jákoba. — Sela —
7 Brány, zdvih­nite hlavice! Pras­taré vchody, zdvih­nite sa, aby mohol voj­sť Kráľ slávy!
8 Kto je ten Kráľ slávy? Hos­podin, sil­ný a moc­ný, Hos­podin, voj­nový hr­dina.
9 Brány, zdvih­nite hlavice! Pras­taré vchody, zdvih­nite sa, aby mohol voj­sť Kráľ slávy!
10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hos­podin zá­stupov. On je ten Kráľ slávy! — Sela —

EkumenickýŽalmy24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček