EkumenickýŽalmy97

Žalmy

Hospodin kraľuje! Nech plesá zem1 Hos­podin kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé os­trovy!
2 Za­haľuje ho ob­lak a mrákava, spravod­livosť a právo sú zá­kladom jeho trónu.
3 Pred­chádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protiv­níkov.
4 Jeho bles­ky os­vecujú svet, zem to vidí a chveje sa.
5 Vr­chy sa topia ako vosk pred Hos­podinom, pred Pánom celej zeme.
6 Nebesia zves­tujú jeho spravod­livosť a všet­ky národy vidia jeho slávu.
7 Za­han­bia sa všet­ci, čo slúžia mod­lám a chvas­cú sa svojimi bôžik­mi. Sk­loňte sa pred ním všet­ci bohovia!
8 Sion to počuje a teší sa, jud­ské dcéry plesajú nad tvojimi súd­mi, Hos­podin.
9 Veď ty, Hos­podin, si naj­vyšší na celej zemi, ne­smier­ne vy­výšený nad všet­kých bohov.
10 Vy, ktorí milujete Hos­podina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich ver­ných a vy­tr­háva ich z ruky bez­božných.
11 Spravod­livému svit­ne svet­lo a radosť ľuďom úp­rim­ného srd­ca.
12 Spravod­liví, tešte sa v Hospodinovi a oslavuj­te jeho sväté meno!

EkumenickýŽalmy97

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček