EkumenickýŽalmy65

Žalmy

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Tebe, Bože, pat­rí chválo­spev na Si­one, a tebe treba pl­niť sľuby.
3 K tebe, ktorý počuješ mod­lit­bu, pri­chádzajú všet­ci.
4 Ak nás pre­máhajú ne­právos­ti, ty nám od­púšťaš naše prie­stup­ky.
5 Blaho­slavený, koho si vy­volíš, komu do­volíš prísť k tebe, aby pre­býval na tvojich ná­dvoriach. Na­sýťme sa dob­rotou tvoj­ho domu, svätosťou tvoj­ho chrámu.
6 Zá­zrak­mi tvojej spravod­livos­ti nám od­povieš, Bože, naša spása, nádej všet­kých končín zeme i diaľav za morom.
7 Ty upevňuješ vr­chy svojou silou, opásaný si mocou,
8 tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov.
9 Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer.
10 Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hoj­ne ju zúrodňuješ. Božie riečis­ko je pl­né vody. Pri­pravuješ im obilie. Áno, tak­to sa staráš o zem:
11 zalievaš jej bráz­dy, za­rov­návaš jej hrudy, dažďom ju kyp­ríš a požeh­návaš jej porast.
12 Rok korunuješ svojou dob­rotou, z tvojich šľapají vy­viera tuk.
13 Pus­té pasien­ky sú pl­né vlahy, kop­ce sa opášu jasotom.
14 Lúky sa zdobia stádami, doliny sa od­ievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.

EkumenickýŽalmy65

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček