EkumenickýŽalmy21

Žalmy

Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou zá­chranou!
3 Spl­nil si mu túžbu srd­ca, ne­odop­rel si mu žiadosť pier. — Sela —
4 Vy­šiel si mu v ústrety so šted­rým požeh­naním, na hlavu si mu položil korunu z rýdzeho zlata.
5 Prosil ťa o život, dal si mu ho na dl­hý čas, naveky, navždy.
6 Pre­slávil si ho svojím víťazs­tvom, za­odel si ho dôs­toj­nosťou a velebou.
7 Urobil si ho stálym zdrojom požeh­nania, blažíš ho radosťou z tvojej prítom­nos­ti.
8 Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.
9 Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.
10 Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.
11 Vy­koreníš ich rod zo zeme a ich po­tom­stvo spomedzi ľudí,
12 lebo os­novali zlo proti tebe, vy­mýšľali nás­trahy, ale nič ne­zmoh­li.
13 Donútiš ich na útek, keď svoj luk na­pneš proti nim.
14 Vy­výš sa, Hos­podin, vo svojej sile! Tvoju hr­din­skú moc chceme ospevovať a oslavovať.

EkumenickýŽalmy21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček