EkumenickýŽalmy143

Žalmy

Hospodin, počuj moju modlitbu1 Dávidov žalm. Hos­podin, počuj moju mod­lit­bu, počúvaj moje úpen­livé pros­by, od­povedz mi pre svoju prav­du, pre svoju spravod­livosť.
2 Ne­súď sa so svojím služob­níkom; veď pred tebou ni­kto zo živých nie je spravod­livý.
3 Ne­priateľ ma prena­sleduje, môj život zráža k zemi, do tem­nôt ma po­sadil ako tých, čo dáv­no zo­mreli.
4 Duch môj chrad­ne, srd­ce mi tuh­ne.
5 Mys­lím na zašlé dni, roz­jímam o všetkých tvojich skut­koch, uvažujem o diele tvojich rúk.
6 K tebe vy­stieram svoje ruky; moja duša túži po tebe ako zem po vode. — Sela —
7 Čím skôr mi od­povedz, Hos­podin, duch môj ochabuje; ne­skrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa ne­podobal tým, čo zo­stupujú do hrobu.
8 Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi po­znať ces­tu, ktorou mám ísť, lebo k tebe po­z­dvihujem svoju dušu.
9 Osloboď ma od mojich ne­priateľov, Hos­podin, u teba hľadám útočis­ko.
10 Na­uč ma pl­niť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dob­rý duch vedie po rov­nej zemi.
11 Hos­podin, pre svoje meno za­chováš ma nažive, pre svoju spravod­livosť ma vy­vedieš z úzkosti.
12 Pre svoju milosť zničíš mojich ne­priateľov, od­strániš všet­kých, čo ma sužujú, veď som tvoj služob­ník.

EkumenickýŽalmy143

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček