EkumenickýŽalmy7

Žalmy

Hospodin, môj Boh, k tebe sa utiekam1 Dávidov žalo­spev, ktorý spieval Hos­podinovi pre Ben­jamínov­ca Kúšu.
2 Hos­podin, môj Boh, k tebe sa utiekam. Za­chráň ma pred všet­kými, čo ma prena­sledujú, a vy­sloboď ma,
3 aby ma neroz­tr­hali ako lev a nebolo by po­moci ani zá­chrany.
4 Hos­podin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bez­právie,
5 ak som sa dob­ro­din­covi od­platil zlom či bez­dôvod­ne ob­ral svoj­ho protiv­níka,
6 nech ne­priateľ prena­sleduje a do­stih­ne moju dušu, zašliap­ne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela —
7 Po­vs­taň, Hos­podin, vo svojom hneve! Po­stav sa proti zúrivos­ti mojich protiv­níkov! Pre­buď sa k súdu, ktorý si pri­kázal, môj Bože!
8 Nech ťa ob­kľúči zá­stup národov, za­sad­ni nad nimi na výsos­ti!
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!
10 Skon­cuj so zlobou bez­božníkov, pod­por spravod­livého, spravod­livý Bože, ktorý skúmaš srd­cia i ob­ličky.
11 Boh mi je štítom. On je zá­chran­com ľudí úp­rim­ného srd­ca.
12 Boh je spravod­livý sud­ca. On dáva výs­trahu každý deň.
13 Ak sa človek ne­ob­ráti, ak si os­trí meč, na­pína luk a chys­tá sa strieľať,
14 na seba chys­tá smr­tonos­nú zbraň a pri­pravuje si oh­nivé šípy.
15 Hľa, počne ne­právosť, nosí trápenie a porodí lož.
16 Kope jamu, vy­hĺbi ju, ale spad­ne do prie­hl­b­ne, ktorú pri­chys­tal.
17 Čím iných chce trápiť, to pad­ne na jeho hlavu, čím iných trýz­niť chce, zo­sype sa mu na temeno.
18 Oslavovať budem Hos­podina pre jeho spravod­livosť a ospevovať meno Hos­podina, Naj­vyššieho.

EkumenickýŽalmy7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček