EkumenickýŽalmy89

Žalmy

Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať naveky1 Po­učný žalm Étana Ez­rachov­ca.
2 Milo­sr­den­stvo Hos­podina chcem ospevovať naveky, tvoju ver­nosť hlásať svojimi ús­tami z pokolenia na po­kolenie.
3 Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.
4 Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:
5 Naveky upev­ním tvoj rod, po­stavím ti trón pre všet­ky po­kolenia. — Sela —
6 Nebesia chvália tvoje divy, Hos­podin, a tvoju ver­nosť zhromaždenie svätých.
7 Veď kto sa nad ob­lak­mi vy­rov­ná Hos­podinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hos­podinovi?
8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hroz­ný je pre všet­kých vôkol neho.
9 Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.
10 Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.
11 Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.
12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.
13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.
14 Máš moc­né rameno, sil­ná je tvoja ruka, po­z­dvi­hnutá tvoja pravica.
15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom tvoj­ho trónu, milo­sr­den­stvo a ver­nosť pred­chádzajú tvoju tvár.
16 Blaho­slavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svet­le tvojej tváre, Hos­podin.
17 V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravod­livosťou sa honosia,
18 lebo ty si oz­dobou ich moci, tvojou priazňou ras­tie naša sila.
19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.
20 Kedysi vo videní si pre­hovoril k svojim ver­ným tak­to: Po­skytol som po­moc hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.
21 Našiel som svoj­ho služob­níka Dávida, po­mazal som ho svojím svätým olejom.
22 Pev­ne ho bude držať moja ruka a po­sil­ní ho moje rameno.
23 Ne­priateľ ho nezas­kočí, nešľachet­ný ho ne­pokorí.
24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.
25 Moja ver­nosť a milo­sr­den­stvo budú s ním, mojím menom sa vy­výši jeho roh.
26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.
27 Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.
28 Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.
29 Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.
30 Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.
31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,
32 ak moje ustanovenia znes­vätia a nezachovajú moje príkazy,
33 prútom po­tres­tám ich vzburu a ranami ich vinu.
34 Svoju milosť však od neho ne­od­vrátim ani svoju ver­nosť ne­zruším.
35 Ne­znes­vätím svoju zmluvu, ne­zmením, čo mi vy­šlo z úst.
36 Raz navždy som na svoju svätosť pri­sahal, že ne­s­klamem Dávida:
37 Jeho rod bude tr­vať naveky, jeho trón bude predo mnou ako sln­ko.
38 Naveky bude stáť pev­ne ako mesiac, ver­ný svedok nad ob­lak­mi. — Sela —
39 Ty si ho však pred­sa za­vr­hol a od­mietol, na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.
40 Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.
41 Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.
42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.
43 Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.
44 Otupil si os­trie jeho meča, nedovolil si, aby ob­stál v boji.
45 Po­zbavil si ho les­ku, jeho trón si zrazil na zem.
46 Skrátil si dni jeho mlados­ti, han­bou si ho pri­odel. — Sela —
47 Do­kedy ešte, Hos­podin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?
48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!
49 Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —
50 Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?
51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,
52 ktorým tvoji ne­priatelia, Hos­podin, tupia každú stopu tvoj­ho po­mazaného.
53 Nech je zvelebený Hos­podin naveky! Amen. Amen.

EkumenickýŽalmy89

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček