EkumenickýŽalmy14

Žalmy

Blázon si v srdci hovorí1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonos­ne a ohav­ne, niet ni­koho, kto by konal dob­ro.
2 Hos­podin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je as­poň nie­kto roz­um­ný, kto hľadá Boha.
3 Všet­ci po­blúdili, všet­ci sa zvr­h­li, niet ni­koho, kto by konal dob­ro, niet ani jediného.
4 Ne­vedia azda všet­ci páchatelia ne­právos­ti, čo zožierajú môj ľud, akoby jed­li chlieb, a Hos­podina ne­vzývajú,
5 že raz sa budú strachom chvieť? Boh je totiž s pokolením spravod­livého.
6 Zámery bied­neho tupíte, ale jeho útočis­kom je Hos­podin.
7 Kiežby zo Si­ona prišla spása Iz­raela! Keď Hos­podin zmení údel svoj­ho ľudu, Jákob zajasá, Iz­rael sa po­teší.

EkumenickýŽalmy14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček