EkumenickýŽalmy10

Žalmy

1 Hos­podin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?
2 Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.
3 Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.
4 Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.
6 Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)
7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu a násilia, na jazyku trápenie a ne­právosť.
8 Sedáva na po­striežke za ohradou, v úkrytoch vraždí ne­vin­ného, očami sliedi po bez­bran­ných. (ajin)
9 V húštine strieh­ne ako v úkryte lev. Strieh­ne, aby sa zmoc­nil bied­neho. Zmoc­ní sa bied­neho, vtiah­ne ho do siete.
10 Plazí sa a krčí, nešťast­níci padajú do jeho pazúrov.
11 Mys­lí si: Boh za­budol, skryl si tvár, ni­kdy to ne­uvidí. (kóf)
12 Hos­podin, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!
13 Prečo smie bez­božník znevažovať Boha a mys­lieť si: Ty to ne­vys­kúmaš? (réš)
14 Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bez­bran­ný sa spolieha na teba, ty po­máhaš sirote. (šín)
15 Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)
17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.
18 Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.

EkumenickýŽalmy10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček