EkumenickýŽalmy8

Žalmy

Hospodin, Pán náš1 Zbor­maj­strovi na gát­sky nápev. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Veleb­nosť svoju vy­výšil si nad nebesia.
3 Z úst detí a dojčiat si si pri­pravil chválu proti svojim od­por­com, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.
4 Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil, pýtam sa:
5 Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
6 Urobil si ho len o niečo menším než nebes­ké bytos­ti. Korunoval si ho slávou a dôs­toj­nosťou.
7 Ustanovil si ho za vlád­cu nad dielom svojich rúk, všet­ko si mu položil pod nohy:
8 všet­ky ov­ce, kozy a dobytok aj divú zver,
9 nebes­ké vtác­tvo, mor­ské ryby, všet­ko to, čo pláva mor­skými ces­tami.
10 Hos­podin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

EkumenickýŽalmy8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček