EkumenickýŽalmy80

Žalmy

Pastier Izraela, počuj nás1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.
2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa
3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!
4 Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!
5 Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?
6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.
7 Urobil si nás pred­metom sporu našich susedov, naši ne­priatelia si z nás robia po­smech.
8 Ob­nov nás, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení.
9 Vinič si vzal z Egypta, vy­hnal si národy a za­sadil si ho.
10 Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.
11 Svojím tieňom za­halil vr­chy, svojimi ratolesťami Božie céd­re.
12 Svoje vet­vy vy­hnal až k moru a výhon­ky až k Rieke.
13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všet­ci, čo idú po­vedľa?
14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.
15 Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,
16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.
17 Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.
18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.
19 Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
20 Ob­nov nás, Hos­podin, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

EkumenickýŽalmy80

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček